Podklady

Seznamy podkladů, které naleznete v této části, byly vypracovány především s ohledem na nejčastější požadavek ocenění – ocenění nemovitosti pro úvěrové řízení, kdy na oceňovanou nemovitost bude poskytovatelem úvěru zřízeno zástavní právo. Rozsah podkladů potřebných k ocenění pro jiné účely se může částečně odlišovat (na vyžádání Vám
rád v konkrétním případě poradím).
Následující seznamy podkladů byly zpracovány ze dvou hledisek:

 • podle typu nemovitosti, která se má stát předmětem zástavního práva - nejčastěji:
  • rodinné domy
  • bytové jednotky
  • stavební pozemky pro výstavbu RD
 • s ohledem na účel využití prostředků pocházejících z úvěru, pro který se ocenění zpracovává:
  • např. při koupi zastavované nemovitosti, ručení zastavovanou nemovitostí při koupi jiné nemovitosti, při americké hypotéce, při refinancování apod., se nemovitost oceňuje pouze ve stávajícím stavu - tedy ve stavu, v jakém se nemovitost nachází k datu její prohlídky odhadcem;
  • při výstavbě nebo rekonstrukci zastavované nemovitosti je však nutné ocenění jak stávajícího, tak i budoucího stavu nemovitosti, přičemž budoucím stavem máme na mysli stav nemovitosti po dokončení výstavby/rekonstrukce.
 • ocenění rodinných domů – ocenění jen stávajícího stavu
  Nutné:
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • aktuální katastrální mapa
  • nabývací tituly (listiny) k nemovitostem
  • při koupi nemovitosti doklad deklarující sjednanou kupní cenu (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva, čestné prohlášení, atd.)
  • při koupi nemovitosti Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  Doplňující:
  • stavebně právní a výkresová dokumentace – stavební výkresy (alespoň půdorysy podlaží a řezy objektem), veřejnoprávní tituly k provedení a užívání stavby (ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení užívání, kolaudační rozhodnutí/souhlas)
  • geometrický plán (zejména u novějších staveb)
  • starší odhady a znalecké posudky
 • ocenění rodinných domů – ocenění stávajícího a budoucího stavu (rekonstrukce a výstavba)
  Nutné:
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • aktuální katastrální mapa
  • nabývací tituly (listiny) k nemovitostem
  • veřejnoprávní titul k provedení nové stavby případně k provedení změny dokončené stavby - nástavby, přístavby a stavební úpravy, pokud je stavebním zákonem vyžadován (územní rozhodnutí/souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)
  • 1 kompletní paré ověřené projektové dokumentace (pro stavby u nichž to vyžaduje stavební zákon)
  • rozpočet stavebních nákladů a pro případy, kdy charakter stavby nevyžaduje provedení projektové dokumentace, slovní popis uvažovaných stavebních úprav
  Doplňující:
  • stavebně právní a výkresová dokumentace týkající se původní stavby před rekonstrukcí - stavební výkresy (alespoň půdorysy podlaží a řezy objektem), veřejnoprávní tituly k provedení a užívání stavby (ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení užívání, kolaudační rozhodnutí/souhlas)
  • starší odhady a znalecké posudky
 • ocenění bytových jednotek – ocenění jen stávajícího stavu
  Nutné:
  • aktuální výpisy z katastru nemovitostí pro: bytovou jednotku, pro celou budovu a pro pozemky, na kterých je budova postavena (pozemky jsou často zapsány na stejném LV jako budova, ale ne vždy tomu tak je; LV na pozemky je nutné i v případě, že pozemky jsou jiného vlastníka)
  • aktuální katastrální mapa
  • nabývací titul k bytové jednotce
  • při koupi bytové jednotky doklad deklarující sjednanou kupní cenu (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva, čestné prohlášení, atd.)
  Doplňující:
  • prohlášení vlastníka, případně smlouva o výstavbě
  • stavebně právní a výkresová dokumentace k bytu, doklad o stáří budovy
 • ocenění bytových jednotek – ocenění stávajícího a budoucího stavu (rekonstrukce a výstavba)
  Nutné:
  • aktuální výpisy z katastru nemovitostí pro: rozestavěnou nebo dokončenou bytovou jednotku, pro rozestavěnou nebo dokončenou celou budovu a pro pozemky, na kterých je budova postavena (pozemky jsou často zapsány na stejném LV jako budova, ale ne vždy tomu tak je; LV na pozemky je nutné i v případě, že pozemky jsou jiného vlastníka)
  • aktuální katastrální mapa
  • veřejnoprávní titul k provedení nové stavby případně k provedení změny dokončené stavby - nástavby, přístavby a stavební úpravy, pokud je stavebním zákonem vyžadován (územní rozhodnutí/souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)
  • v případě změny dokončené stavby 1 paré ověřené projektové dokumentace (pokud je vzhledem k charakteru stavby vyžadována stavebním zákonem)
  • rozpočet stavebních nákladů a pro případy, kdy charakter stavby nevyžaduje provedení projektové dokumentace, slovní popis uvažovaných stavebních úprav
  • v případě rozestavěné novostavby bytového domu: smlouvu o výstavbě nebo prohlášení vlastníka - vždy je nutné znát podlahové výměry budoucí bytové jednotky a všechny spoluvlastnické podíly vztahující se k bytové jednotce, a dále smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvu s popisem standardu vybavení bytu po jeho dokončení a s půdorysem bytu
  Doplňující:
  • stavebně právní a výkresová dokumentace k bytu, doklad o stáří budovy
 • ocenění stavebních pozemků pro výstavbu RD – ocenění jen stávajícího stavu (nejedná se o ocenění pozemku s budoucí novostavbou RD – tento případ řeší bod "b")
  Nutné:
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • aktuální katastrální mapa
  • nabývací titul (listina) k pozemku
  • doklady o stavebně právní připravenosti pozemku (územně plánovací informace, územní plán, regulační plán, územní rozhodnutí/souhlas, stavební povolení)
  • geometrický plán pro dělení nebo scelování pozemků (obvykle u větších developerských projektů)
  • informace od správců energetických rozvodů o možnostech připojení na veřejné rozvody inženýrských sítí - elektro, voda, kanalizace, plynovod
© Copyright 2005 :: Webdesign by JuraSOFT
Tato stránka dodržuje standard XHTML 1.0 Strict!